शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ७२२८ - दाखिल खारेज

भाग: ४५ साल: २०६० महिना: भाद्र अंक:

निर्णय नं. ७२२८        ने.का.प.२०६० अङ्क ५.६

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी

संवत् २०५६ सालको दे.पु.नं. .....५६९७

फैसला मितिः २०६०।५।२५।५

 

मुद्दाः दाखिल खारेज ।

 

पुनरावेदक

प्रतिवादीः का.प.जि.पाँचखाल गा.वि.स.वडा नं. ८ वस्ने चिनीवहादुर  श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी

वादीः का.प.जि.पाँचखाल गा.वि.स.वडा नं. ८ वस्ने जगतवहादुर श्रेष्ठ

 

§  हकसाफी गरि लिएको जग्गा वादीले नै कि.नं. १५७ मा घुसाई नापी गराई सकेको हुँदा दा.खा. हुनुपर्ने होईन भन्ने प्रतिवादीले जिकिर लिएको देखिएता पनि प्रतिवादी चिनीवहादुर श्रेष्ठले मानकाजी श्रेष्ठलाई विक्री गरेको जग्गा वादी जगतवहादुर श्रेष्ठले हकसाफी गरी लिएको जग्गा दा.खा. नामसारी गराई सकेको छ भनी प्रतिवादीले भन्न सकेको अवस्था नदेखिदा विवादित जग्गा ०३१ सालमै नापी भएको देखिएकोले ०३६।१।२३ मा हक साफी गराएको जग्गा वादीले प्राप्त गर्नु अगावै विवादित जग्गा नापीमा घुसाएको होला भनि अनुमान गर्न नमिल्ने ।

§  मालपोत ऐन, २०३४ वमोजिम जग्गा दा.खा. नामसारी गर्न अधिकार प्राप्त निकाय मालपोत कार्यालयले सो सम्बन्धमा परेको निवेदनमा आफु कहाँ रहेको श्रेस्ता भिडाई मिसिलवाट देखिएको तथ्य निर्णयमा उल्लेख गरेको आधारले मात्र हक वेहकको स्थिति रहेको भनि मान्न नमिल्ने ।

§  दर्ता श्रेस्ता नदेखाई वा भोग नदेखाई वेप्रमाणिक रुपवाट दावा गरेको भरले मात्र हक वेहक सम्बन्धी प्रश्न उपस्थित हुन सक्ने स्थिति नरहने ।

(प्र.नं. ११ र १२)

 

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री कमलमणि निरौला

विपक्षी वादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री सुधानाथ पन्त

अवलम्वित नजिरः

 

फैसला

            न्या.मीनबहादुर रायमाझीः पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०५२।११।४ को फैसला दोहोर्याई हेरी पाउँ भनि न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १३(१)(क), (ख) वमोजिम परेको प्रतिवादी चिनीवहादुर श्रेष्ठको निवेदनमा यस अदालतवाट मिति २०५६।१।८ मा निस्सा प्रदान भै पुनरावेदनको लगतमा दर्ता भै पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ।

२.    मेरो भाई चिनीवहादुर श्रेष्ठले र.नं. ३९९४ मिति ०३९।१२।१५ मा कित्ताकाट गरि विक्री गरी वाँकी कि.नं. ८१६ क्षे.फ. ९.९.३.३ जग्गा मेरो नाममा दा.खा. गर्न वाँकी भएकोले उक्त जग्गा दा.खा. गरी पाउँ भनी र.नं. ११९२ मिति २०३५।१०।२ को राजिनामा प्रतिलिपि साथ राखि द.नं. ७६६ मिति ०४९।५।१६ मा पाँचखाल वडा नं. ८ वस्ने जगतवहादुर श्रेष्ठले दिएको निवेदन पत्र ।

३.    विपक्षी दाजु जगतवहादुर श्रेष्ठले खास विजन ।।१।५ वालु वारी मध्ये विजन ।।।५ मुठी जग्गा पाँचखाल वडा नं. ९ कि.नं. १५७ को ७.१.१.२ मा घुसाई नापी गराएको हुँदा दाजु तपाईको जग्गा खास चार रोपनी मात्र हुनुपर्नेमा मेरो ।।।५ पाँच मुठी विजनको जग्गा अन्दाजी तिन रोपनी तपाईको नाममा दर्ता भएको कि.नं. १५७ मा घुस्न गयो भन्दा दाजुभाई पछि मिलाउँला भन्ने हिसाववाट वसी आएको हो । उक्त विजन ।।१।५ मध्ये ।।।५ मुठीको जग्गा मेरो नामको कि.नं. १५८ को क्षे.फ. १७.९.३.३ को नभई विपक्षी दाजु जगतवहादुर श्रेष्ठको नामको कि.नं. १५७ मा घुसाई नापी गराएको जग्गा हकसफा गरी लिएको हो । उक्त जग्गा मेरो साविक देखि भोगचलन गरी आएको हुँदा विपक्षी दाजु जगतवहादुर श्रेष्ठका नाममा नामसारी दा.खा. हुन सक्दैन, त्यसैले विपक्षले दा.खा. नामसारी गरी पाउँ भनी दिएको निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तर जिकिर ।

४.    निवेदक जगतवहादुर श्रेष्ठले दा.खा. माग गरेको जग्गा म धनि मानकाजी ऋणी चिनीवहादुर श्रेष्ठ भई मिति ०३५।१०।२ मा राजिनामावाट पारित गरी लिएको हो । सो जग्गा मैले राजिनामा गरी लिए पश्चात दाता चिनीवहादुरको हकदार जगतवहादुरले ०३६।१।२३ मा म संग हकसफा गरी लिई निजको हक हुन गएको निजले भोगचलन गरी आएका छन् निजको माग वमोजिम उक्त कि.नं. ८१६ को जग्गा दा.खा. गरि दिए हुन्छ भनी ०५०।६।१४ मा मान काजी श्रेष्ठले निवेदन दिई सनाखत समेत गरेको ।

५.    निवेदकको माग वमोजिम दा.खा. गरी पूर्जा दिएमा फरक पर्दैन भनी वादी प्रतिवादी दुवैको रोहवरमा कृष्णलाल श्रेष्ठ समेतवाट सर्जमिन भई मुचुल्का समेत पेश भएको कि.नं. ८१६ को पुरै जग्गा जगतवहादुर कै हो भनी किटानी सर्जमिन भई आएको हकसफा गरि दिने मानकाजी श्रेष्ठले समेत आफुले खरिद गरि लिई जगतवहादुर श्रेष्ठलाई हकसफि गरिदिएको जग्गा त्यहि कि.नंं ८१६ कै कित्ता जग्गा हो भनि किटानी निवेदन दिई सनाखत समेत गरेको र सर्जमिनमा समेत उपस्थित चिनीवहादुर श्रेष्ठले उक्त कुरालाई अन्यथा प्रमाणित गर्न वा वोल्न समेत नसकेको हुँदा चिनीवहादुर श्रेष्ठका नाममा दर्ता कायम रहेको पाँचखाल वडा नं. ९ कि.नं. ८१६ को क्षे.फ. ९.९.३.३ को जग्गा जगतवहादुर श्रेष्ठका नाउंमा दा.खा. हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय काभ्रेपलान्चोकको निर्णय ।

६.    मालपोत कार्यालय काभ्रेवाट अदालतमा जानु भनि सुनाउनु पर्नेमा नसुनाई मेरो हक भोग दर्ताको जग्गा नामसारी दाखिल खारेज गनें ठहर्याई गरेको निर्णय न्याय र कानून विपरीत हुँदा सो निर्णय पर्चा वदर गरी मेरो पुनरावेदन जिकिर अनुसार न्याय पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनमा परेको प्रतिवादिको पुनरावेदन पत्र ।

            ७.    पुनरावेदक स्वयं रोहवरमा वसी भएको भोगको सर्जमिन मुचुल्कावाट विवादको जग्गा जगतवहादुरको भोगमा भएको भन्ने देखिंदा कि.नं. ८१६ को जग्गा नै विपक्षी जगतवहादुरले निखनी लिएको जग्गा रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । त्यसकारण विपक्षी जगतवहादुरका नाउँमा दाखिल खारेज गर्ने गरी मालपोतवाट भएको निर्णय मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०५२।११।४ को फैसला ।

८.    क्षेत्राधिकारविहीन अड्डावाट भएको निर्णय ने.का.प. २०४४, नि.नं. ३०५६, अंक ४  पृ. ४११ मा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत भएको, मालपोत ऐन, २०३४ को अधिकारको अतिक्रमण गरेको, सिमा विवाद सम्बन्धी नाप नक्सा गर्नुपर्ने प्रमाण अदालत जान सुनाई निरुपण गर्नुपर्ने नगरि गरिएको निर्णय प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को प्रत्यक्ष उल्लंघन गरी तथा एकपटक दा.खा. भै सकेको जग्गाको पुनः दा.खा. गरेको प्राङ्गन्यायको न्यायिक सिद्धान्तको पालना समेत नभएको सो मालपोत कार्यालय काभ्रेको निर्णय सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले मुद्दा दोहोर्याई पु.वे.अ. को फैसला र शुरुको निर्णय वदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको यस अदालत समक्ष पर्न आएको निवेदन पत्र ।               

९.    यसमा जस उपरको पुनरावेदन सुनेको हो सो निकायको क्षेत्राधिकारको प्रयोग पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकारले गर्ने हुन्छ । पुनरावेदनमा तेरो मेरोको प्रश्न प्रमाण वुझी निरोपण गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई नहुने भनि जिकिर लिएपछि त्यस्तो क्षेत्राधिकार जस्तो प्रश्नमा सर्वप्रथम निर्णय गरेर मात्र मुद्दाको औचित्यमा प्रवेश गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा सो मा कुनै कुरा नवोली हक वेहकमा सुनाउनु पर्ने विवादमा प्रमाण समेत वुझि मा.पो.का.ले गरेको इन्साफलाई सदर गरी गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको इन्साफ ने.का.प. २०४४ नि.नं. ३०५६ पृ. ४११ मा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत देखिंदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को (क) र (ख) को आधारमा मुद्दा दोहोर्याउने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५६।१।८ को आदेश ।

            १०.   नियम वमोजिम पेशी सूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कमल मणि निरौलाले विपक्षीले दा.खा. माग गरेकोमा मेरो पक्षले दा.खा. हुनुपर्ने होइन भनि जिकिर लिएको छ । यस्तो तेरो मेरोको विवाद उठेको बिषयमा मालपोत कार्यालयले प्रमाण समेत वुझि हकवेहक तर्फ इन्साफ गर्न मिल्दैन । हक कायम गराई ल्याउनु भनि सम्बन्धित अदालतमा जानु भनि पक्षलाई सुनाइ दिनुपर्नेमा मा.पो.का. आफैले ठहर निर्णय गरेको त्रुटिपूर्ण छ । त्यस्तो त्रुटिपूर्ण निर्णय वदर गर्नुपर्नेमा सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला समेत कानूनसम्मत नहुँदा वदर हुनुपर्छ भनि र प्रत्यर्थी वादी पक्षवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुधानाथ पन्तले वादी जगतवहादुर श्रेष्ठले मानकाजी श्रेष्ठलाई पुनरावेदकले विक्रि गरेको जग्गा निखनी लिएको भन्ने कुरामा विवाद छैन । हकसाफि गरि लिएको सो जग्गा हालसम्म वादिकै भोगमा रहेको छ । दाविको कि.नं. ८१६ को जग्गा नै वादीले निखनी लिएको जग्गा हो भन्ने प्रमाणित भै रहेको स्थितिमा श्रेस्ता वेगर प्रतिवादीले जिकिर लिएकै भरमा हक वेहकको प्रश्न उठेको भन्ने स्थिति नरहने हुँदा वादि दावी वमोजिम दा.खा. गरि दिने ठहराएको शुरुको निर्णय सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर हुनुपर्दछ भनी  गर्नु भएको वहस जिकिर समेत सुनि पुनरावेदन सहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन  आयो ।

            ११.   भाई चिनीवहादुर श्रेष्ठले मानकाजी श्रेष्ठलाई मिति ०३५।१०।२ मा राजिनामा पारित गरी दिई मैले निजवाट मिति ०३६।१।२३ मा हकसफा गरि लिएको कि.नं. ८१६ को जग्गा दा.खा. गर्न वाँकी भएकोले दा.खा. गरि पाउँ भन्ने समेतको वादीको निवेदन दावी र वादीले लिएको भनेको जग्गा कि.नं. १५७ मा घुसाई नापी गराई लिइसकेको हुँदा मेरो नाउँको जग्गा दा.खा. हुनुपर्ने होईन भन्ने समेतको प्रतिउत्तर जिकिर भएको प्रस्तुत मुद्दामा शुरु मा.पो.का.ले वादी दावी वमोजिम दा.खा. हुने ठहराएको निर्णय सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला उपर प्रतिवादीको पुनरावेदन परेको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णय तर्फ विचार गर्दा  यि पुनरावेदक चिनीवहादुर श्रेष्ठले र.नं. ११९२ मिति ०३५।१०।२ को राजिनामा लिखतवाट मानकाजी श्रेष्ठलाई पारित गरि दिएको का.प.जि. भमरकोट वडा नं. ९ विजन ।।१।५ मध्ये ।।।५ को वालुवा वारी भन्ने जग्गा प्रत्यर्थी वादीले मिति ०३६।१।२३ मा हकसफा गरी लिएको भन्ने तथ्यमा विवाद रहेको पाइँदैन । हकसाफी गराई लिएको उक्त जग्गा दा.खा. गर्न वाँकी रहेकोले हाल कायम भएको उक्त कि.नं. ८१६ को जग्गा दा.खा. गरी पाउँ भन्ने वादीको दावी रहेको पाइन्छ । हकसाफी गरि लिएको जग्गा वादीले नै कि.नं. १५७ मा घुसाई नापी गराई सकेको हुँदा दा.खा. हुनुपर्ने होईन भन्ने प्रतिवादीले जिकिर लिएको देखिएता पनि प्रतिवादी चिनीवहादुर श्रेष्ठले मानकाजी श्रेष्ठलाई विक्री गरेको जग्गा वादी जगतवहादुर श्रेष्ठले हकसाफी गरी लिएको जग्गा दा.खा. नामसारी गराई सकेको छ भनी प्रतिवादीले भन्न सकेको अवस्था देखिदैन । विवादित जग्गा ०३१ सालमै नापी भएको देखिएकोले ०३६।१।२३ मा हक साफी गराएको जग्गा वादीले प्राप्त गर्नु अगावै विवादित जग्गा नापीमा घुसाएको होला भनि अनुमान गर्न पनि मिल्ने देखिदैन । मालपोत ऐन, २०३४ वमोजिम जग्गा दा.खा. नामसारी गर्न अधिकार प्राप्त निकाय मालपोत कार्यालयले सो सम्बन्धमा परेको निवेदनमा आफु कहाँ रहेको श्रेस्ता भिडाई मिसिलवाट देखिएको तथ्य निर्णयमा उल्लेख गरेको आधारले मात्र हक वेहकको स्थिति रहेको भनि मान्न मिल्दैन ।

१२.   पुनरावेदक प्रतिवादी चिनीवहादुर श्रेष्ठको श्रेस्ता वमोजिमको वालुवावारी विजन ।।१।५ को जग्गावाट विजन मुठी ।।। ५ का दरले पटक पटक गरी ४ जनालाई विक्री गरी सकेको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न रहेका कागजातहरुवाट देखिन आएको पाइन्छ  । सर्भे नापी हुँदा समेत सोहि श्रेस्ता देखाई कि.नं. १५८ मा जग्गा रोपनी  १७­­­३ जग्गा नापी गराई सो मध्येवाट पनि ८­­० रोपनी जग्गा वलवहादुर श्रेष्ठलाई विक्री गरी सकेको अवस्था देखिन आएको छ । पुनरावेदक प्रतिवादी चिनीवहादुर श्रेष्ठले विवादित जग्गा अन्य श्रेस्ता भित्रको हो भनि भन्न र देखाउन समेत सकेको छैन । दर्ता श्रेस्ता नदेखाई वा भोग नदेखाई वेप्रमाणिक रुपवाट दावा गरेको भरले मात्र हक वेहक सम्बन्धी प्रश्न उपस्थित हुन सक्ने स्थिति रहँदैन । तसर्थः दावीको कि.नं. ८१६ को ९­­­३ जग्गा प्रत्यर्थी वादी जगतवहादुर श्रेष्ठका नाउँमा दा.खा. हुने ठहराएको शुरु मालपोत कार्यालय काभ्रेपलान्चोकको निर्णय सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०५२।११।४ को फैसला मिलेकै देखिंदा मनासिव ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

 

इतिसंवत् २०६० साल भाद्र २५ गते रोज ५ शुभम .....................................

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु