शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ३७९ - जग्गा वाली विगो

भाग: साल: २०२४ महिना: बैशाख अंक:

निर्णय नं.  ३७९     ने.का.प. २०२४

फुल बेन्च

का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

न्यायाधीश श्री हेरम्वराज

न्यायाधीश श्री लोकराज जोशी

न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

२०२२ सालको दे.फु.नं.१५५

निवेदक : बाग्लुङबलेवा बखरकोट बस्ने दयाराम पाध्या

बिरुद्ध

विपक्षी : ऐ मुसुरा वारी बस्ने खडे दमाइ, भक्ते दमाई

मुद्दा : जग्गा वाली विगो

(१)   दर्ता गराउने काम अड्डाबाट हुनेमा अड्डाको सुस्तीले दर्ता नभएमा र उक्त तिरो भरी सम्बन्धमा निवेदन परी कारवाई चलिरहेको भए जग्गामा हक उजुर गर्न नपाउँने भन्न नमिल्ने ।

            जग्गा दर्ता गराउने काम अड्डाबाटै हुनु गराउनु पर्ने व्यवस्था गरि राखे अनुसार अड्डाको सुस्तिले दर्ता गराई नदिएको कारणबाट तिरो भरो गर्न नपाएको सम्बन्धमा बलामे दमैको निवेदन परी भएको आदेश बमोजिम बाग्लुङ मालबाट यो मुद्दाको वादि समेतलाई बुझी कारवाई चली राखेको समेत देखिएको । यस स्थीतिमा जग्गा दर्ता भईनसकेको भनि पक्षलाई दोष लगाई जग्गामा हक उजुर गर्न नपाउँने भन्ने समेत न्यायसंगत नभएको ।

(प्रकरण नं.१३)

(२) दपोट ठहरी दर्ता गराउन कारवाइ भईरहेको जग्गा सर्जमिनले फलानाले नै भोग चलन गरेको छ भनि लेखिदिएको र साक्षि समेतले सो नै कुराको बकपत्र गरिदिएमा हक भोग गरेकै देखिने ।

            दपोट मुद्दाबाट नापी हुँदा खेत मुरी ।५ भनेकोमा खेत मुरी ।८२ कायम हुन आएको जग्गा दपोट ठहरी फैसला भएकोले त्यस हिसाबबाट वादिको बाबु अगंधरको भागमा खेत मुरी ।२० हुन सक्ने पनि अवस्था भएको र फैसलाले दपोट ठहरी राखेको सो जग्गा दर्ता गराउने सम्बन्धमा बाग्लुङ मालबाट कारवाइ चली राखेकोमा ०१८ साल मार्गमा सर्जमिन हुँदा सो देउराली खेत ।८२ मध्ये बलामे दमैले खेत ।४० अगंधरको छोरा दयारामले खेत ।२० मोते दमैले खेत ।१५ लिला दमैनीका लोग्ने रत्न दमैले खेत ।६ आजसम्म भोग चलन गरि आएकाछन् भनि सर्जमिनहरुले लेखिदिएका र यस मुद्दामा बुझिएका साक्षि ६ जनाले पनि वादि दावीको जग्गा वादिले हक भोग गरिआएको भन्ने बकेका समेत हुँदा उपरोक्त प्रमाणहरुबाट वादि दावीको खेत वादिले हक भोग गरि आएको भन्ने सिद्ध हुन आयो ।

(प्रकरण नं.१४)

(३) दर्ता गर्ने कारवाइ टुंगो लागी दर्ता भईनसकेको भए पनि आफ्नो भोगको जग्गा वालीमा तत्काल प्रचलित अ.बं.१०६ नं. बमोजिम उजुर गर्न पाइने ।

     पश्चिम ३ नं.गोश्वारा अपिल फाँटको ९५।८।२८।३ को फैसलामा वादिको वावु अगंधरको नाम मोहियामा नलेखिएको भने सम्म कारणले बादिको हक नपुग्ने भन्न नमिल्ने समेत भएकोले दर्ता गर्ने कारवाइ टुंगो लागी दर्ता भईनसकेको भए पनि आफ्नो भोगको जग्गा वालीमा तत्काल प्रचलित अ.वं.१०६ नं. बमोजिम वादिको उजुर लाग्न सक्ने नै देखिन्छ ।

 (प्रकरण नं.१५)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता मुकुन्द रेग्मी

फैसला

      १.     देउराली खेत मुरी ।२ दधिराम दमाईबाट रु ४५०। मा मु.कबिराज रोकाहाले ८२।७।१२ मा राजिनामा लिई ऐ १४ गते मेरा बाबु अंगधरले सो राजिनामा सौपुवा लिई भोगेकोमा सो जग्गा समेत दपोट हो भनि बल्लामे दमाइले भक्ते र लिला दमेनी समेत उपर उजुर दिंदा, सो राजिनामा भोगको कुरा समेत देखाइ प्रतिउत्तर दिएमा निजका पेट बोलीबाट बाबु अंगधर बुझि नक्शा समेत भई बाबुले भोगेको देखाएको । भारदारी दोश्राबाट ९५।११।३० मा दपोट ठहरिएको र बाबु परलोक भए । सो जग्गा मध्ये आधी खेत ।२० वल्लामेले र आधी हामिले भोगेको भन्ने र लिला दमेनीको पटक पटक मुद्दा पर्दा खेत ।२० मेरो भोग देखिएको । सो जग्गाको १७ सालको मेरो १० कर्मको धान काटी नीहिन सुकाएकोमा ऐ कार्तिक २६ गते अन्यायी २ भाई समेत भई लुटी लगी जग्गामा समेत खिचोला गरेकाले रु.२७२ भराई खेत मुरी ।२० मेरो मोहीयनी हक थामी पाउँ भन्ने समेत दयारामको फिराद ।

      २.    देउरालीको जग्गा २५ साल देखी दर्ता आवाद भई बाजे र बाबुले खाएको । सो मध्ये धान ४ मुरी उब्जा हुने जग्गा बाबुले लिलालाई दानपत्र दिई खाएको । बल्लामेले बाबु र लिलाका नाउमा दपोटमा उजुर दिएकोमा दपोट ठहरी खेत मुरी ८२ मा आधा पोलाहाले र आधामा बाबु र लिलाले पाउँने भई लिला मरेकीले निजको समेत बाबुले चलन गरि आएको । सो मध्ये धर्मसाला खेत ।२।१० मा वल्लामेले वाली लुटेमा बाबुको उजुर परि लुटेकै ठहरी १७।११।६ मा फैसला भएकोले आफ्नो खेत ।४१ मा आफुले १० कर्म गरेको वाली लगेको हो । वादीको चलन वर्तननै नभएकोमा बाबु भक्ते छंदै हामीहरुका नाउमा झुट्टा नालिस दिएमा अलाग गराई पाउँ भन्ने समेत खडे भक्ते दमाइको प्रतिउत्तर 

      ३.    बादीका बाबुले राजिनामा सौपुवा लिई भोग तिरो तिरेको कागज नक्लबाट देखिएको । वल्लामेसंगको दपोट मुद्दामा बादीको बाबु भक्ते समेतले प्रतिवादी दिंदा कविराजले राजिनामा सौपुवा गरि अगंधरलाई दिएकोले निजले भोग गरि आएको भन्ने लेखेको र बाग्लुङ बाट ९४।१०३ मा बादीको बाबु अगंधरले तिरो भरो गरि खान पउने गरि जितेको फैसला नक्कलबाट देखिएको । भक्ते दमैको र वल्लामेको जग्गा वाली लुटपीट मुद्दामा यसै अड्डाबाट १७ सालमा नक्सा हुँदा देउराली भन्ने १६ नं.जग्गा दयारामको भनी वल्लामेले देखाएको भनि जनिएको र सरजमीनले पनि १६ नं.को जग्गा दयारामको भनि लेखीदिएको । वादीको होईन हाम्रो हो भनि प्र.हरुले सबुद केही दिन नसकेको समेतबाट वाली लुटि अधीयामा खिचोला गरेको ठहर्छ, भन्ने समेत शुरु बाग्लुङ ई.अ.को फैसला ।

      ४.    बलामे संग जग्गा वाली मुद्दा पर्दा भएको फैसला बमोजिम देउराली खेत आधा आधा खान पाउँने गरि फैसला भएको छ । वादीको जग्गा ठहराएको ईन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने समेत भक्ते दमाईको पुनरावेदन ।

      ५.    सो खेत मुरी ।२० यस ठाउँमा दर्ता गराई तिरो भरो गरेको छ भन्ने कुरै वादीले लेख्न नसकेकोले यस जग्गाको कानूनी दैयादार वादीलाई भन्न नमिलेकाले कानूनी हक भएको दर्ता तिरोको सबुद पेश गरि नालेस दिएमा ठहरे बमोजिम हुने हुँदा अ.वं. १०६ नं. ले कारवाइ तहकिकात गर्न मिलेन । अदालतले गल्ती कारवाई गरेको भन्ने समेत जि.अ.पाल्पाको फैसाला ।

      ६.    सो जग्गा दपोट ठहरे पछि सो जग्गा के हालतमा छ के भई रहेछ, भन्ने जि.अ.पोखराबाट लेखि आएको पनि बाग्लुङमालले सरजमिन बुझेमा वलामेले खेत ।४१, दयारामले ।२०, भक्तेले ।१५, लीला दमैनीको पति रत्नेले ।६ आज सम्म भोग चलन गरेका छन् भन्ने सरजमिनले लेखिदिएका छन् । दर्ता तिरो नभएको भनी खारेज गरेमा चित्त बुझेन भन्न्ो वादी दयारामको पुनरावेदन ।

      ७.    दर्ता तर्फ पनि कारवाई चलेको देखिएकाले प्रतिवादीलाई छलफलमा झिकाउनु भन्ने समेत २०।१२।४ को डिभिजन बेन्चको आदेश ।

      ८.    वादीको बाबुले सो खेत मुरी ।२० यस परिबन्धबाट पाइयो, यस नम्बरमा दर्ता छ र यसरी भोगि यो सालदेखि तिरो भरी आएको छु भन्ने समेत नलेखी दपोट मुद्दाको फैसलाबाट हक भएको भन्ने मात्र लेखिएको । त्यस किसिम वादीको झगडा परेको जग्गामा हक पुगेको पक्का सबुद प्रमाण गुजार्न सकेको मिसिलबाट नदेखिएको र दर्ता गर्ने कारवाइ विषय आदेश बमोजिम झिकाई आएको मिसिलमा रहेको । प्र.नक्कल समेत देखिए पनि दर्ता गर्ने गराउने काम पक्षहरुको नभई अड्डाको देखिएको । त्यस तर्फ पनि कारबाई चलेको देखिएको भन्ने जिकिरका हकमा कारवाई पुरा भई दर्ता गर्ने टुंगो नलागेसम्म त्यस्तो कारवाईबाट वादीले दावी गरेको जग्गामा हक दैया पुगि हाल्छ भन्न नमिल्ने समेत हुँदा कानूनी हक भएको दर्ता तथा तिरोको सबुद समेत पेश गरि कानूनी बमोजिम नालेस गरेमा ठहरे बमोजिम हुने भनि वादी खारेज गर्ने गरेको पाल्पा जिल्ला अदालतको ईन्साफ मुनासिब छ भन्ने डिभिजन बेन्च ०२१।३।१९।४ को फैसला ।

      ९.    सो उपर चित्त बुझेन दोहर्‍याई पाउँ भन्ने वादीको निवेदन परेकोमा न्यायिक समीतिबाट यस्मा वादी वलामे दमै प्रतिवादी समेतको दपोट मुद्दामा भएको भारादारी तेश्राले सदर गरेको पश्चिम ३ नं.गोश्वारा अपिल फांटको ९५।८।२८ को फैसला प्रतिलिपिबाट दपोट ठहरेको जग्गा देउराली माटो मुरी ।८२ को आधा पोलाहा वल्लामे दमै र आधा प्रतिवादी भक्ते दमै, लिलादमेनी समेतका नाउमा छापेलगत दर्ता गिरिदने गरेको देखिन्छ । सो दपोट मुद्दामा प्रतिवादी मैले दमै लिला दमेनीले देउराली भन्ने जग्गा मुरी ।२, ददिराम दमैले कविराज रोकालाई राजिनामा गरि दिई निजबाट अगंधरले रु. ४५० मा राजिनामा गरि लिई भोग गरेको छ भन्ने लेखिदिए बमोजिम वादिको बाबु अगंधर बुझिंदा झगडा परेको देउराली जग्गा ददिराम दमैबाट कविराजले र निजबाट मेले राजिनामा गरि लिई भोग चलन गरि आएको भनी बयान गरको देखिएको र प्रतिवादिको बाबु भक्ते दमैको र वल्लामे दमैको जग्गावाली मुद्दामा झगडा परेको देउराली भन्ने खेत मध्ये नक्सा नं. १३ को जग्गा सम्म वादि भक्तेको ठहर्छ भन्ने फैसला भएको र मुद्दा सामेल रहेको नक्सामा पनि नक्सा नं.१६ को जग्गा अगंधरको छोरा दयारामको जग्गा भनि व्यहोरा जनाएको र दर्ता गराउने सम्बन्धमा सर्जमिन मुचुल्का हुँदा सर्जमिनको मानिस जिं.प्रतिमान पाध्या समेतले दपोट ठहरेको देउराली भन्ने खेत मुरी ।८२ मा मुरी ४१, वल्लामेले र मुरी ।२० अगंधरको छोरा दयारामले मुरी ।१५ भक्ते दमैले मुरी ।६ लिला दमेनीको पति रत्ने दमैले आज सम्म भोग चलन गरको छन् भन्ने लेखि दिएकोबाट भोग दुवै थरको देखिएको । यस्तो अवस्थामा उक्त उल्लेखीत प.३ नं.गोश्वरा अपिल फांटको इन्साफ सदर गरेको भारदारी दोश्राले दपोट गर्ने ठहराएको प्रतिवादी भक्ते र लिलाको नाउमा दर्ता गर्ने गरेको भरले मात्र अहिले सम्म दर्ता भईनसकेको कसैबाट तिरो भरो नचलेको दुवै तर्फको भोग भएको कुरामा प्रतिवादी भक्ते, लिलाको मात्र हक हुन्छ भन्न नमिल्ने समेत प्रमाण परिबन्दबाट सर्बोच्च अदालतबाट वादि खारेज गरेको निर्णय मिलेको नदेखिंदा दोहर्‍याउने आदेश बक्सनु पर्ने भनि समितिबाट सिफारिस गरेको जाहेर हुँदा श्री ५ महाराजाधिराजबाट नेपालको संबिधानको धारा ७२ को (ख) अनुसार उक्त मुद्दा दोहर्‍याई दिनु भन्ने हुकुम बक्सेको छ भन्ने मौसुफका प्रमुख सचिवालयबाट लेखि आएको ०२२।८।९।४ को हुकुम प्रमांगी ।

      १०.    बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम गर्न निमित्त कानूनको रित पुर्‍याई लगतमा दर्ता गरि मिसील झिकाई दुवै पक्ष राखि फुल बेन्चमा पेश गर्नु र त्यस्को अन्तिम निर्णय भएपछि त्यस्तो निर्णयको दुई प्रतिलिपी जाहेर गर्न श्री ५ महाराजधिराज का प्रमुख सचिवालय राजदरवारमा रजिष्ट्रार अफिस मार्फत पठाई दिनु भन्ने माननीय श्री प्रधान न्यायाधीश ज्यूबाट भएको ०२२।८।१६।४ को आदेश ।

      ११.    वल्लामे दमाइको र मैते दमाइको जग्गा दपोट मुद्दा ०१७।१०।९ गते नक्सा भएको भनेको जग्गा वाली मुद्दा देउराली खेत दर्ता गर्ने विषयमा कारवाइ चलेको बाग्लुङ मालको मिसिल समेत प्रमाणमा झिकाइ पेश गर्नु भन्ने ०२३।८।१४।३ को फुल बेञ्चको आदेश ।

      १२.   यस्मा तारेखमा उपस्थित दुवै पक्षका वारेश रोहवरमा रही ०२४।३।।६ मा पेश भै निवेदक वादि तर्फबाट विद्धान अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले गर्नु भएको बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेक तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा वादीको उजुर लाग्न सक्ने  नसक्ने के हो भन्ने तर्फनै सर्व प्रथम विचार गर्नु पर्ने हुन आएको छ ।

      १३.   जग्गा दर्ता भै नसकेको भन्ने तर्फ यही जग्गा दपोटमा बलामे दमाइले भक्ते दमाइ लिला दमेनीहरु उपर उजुर गरेकोमा दपौट ठहराइ पश्चिम ३ नं.गोश्वारा अपिल फांट ९५।८।२८।३ मा र भारदारी दोश्राबाट ९५।११।३०।२ मा फैसला भएको र तत्काल प्रचलित जग्गा जमिन वारेश मु.स.को दफा २० ले दपोट ठहरेको जग्गा दर्ता गराउने काम अड्डाबाटै हुनु गराउनु पर्ने व्यबस्था गरी राखे अनुसार अड्डाको सुस्तीले दर्ता गराइ नदिएको कारणबाट तिरो भरो गर्न नपाएको सम्बन्धमा बलामे दमैको निवेदन परी भएका आदेश बमोजिम बाग्लुङमाल बाट त्यो मुद्दाका वादी समेतलाइ बुझि कारवाइ चलिराखेको समेत देखिएको यस स्थितिमा जग्गा दर्ता भै नसकेको भनि पक्षलाई दोष लगाइ जग्गामा हक उजुर गर्न नपाउने भन्न समेत न्याय संगत नभएको र यदि जग्गा हक भोग गरी आएको देखिन्छ भने हक उजुर गर्न पाउने नै हुनाले मुख्यतः झगडा परेको जग्गा वादीले हक भोग गरी आए नआएको के रहेछ भन्ने तर्फ नै हेर्नु परेकोछ ।

      १४.   यस तर्फ हेरेमा बलामे दमैले उजुर गरेको जग्गा दपोट मुद्दामा दपोट भन्ने दावी भएको हाल झगडा परेकै देउराली खेत मुरी ।५को कित्ता भनी सोमध्ये खेत मुरी ।२ दधिरामले कविराजलाई राजिनामा दि कविराज बाट हाल यो मुद्दाको वादि दयारामको बावु अगंधरले सौपुवा लिएको भन्ने समेत हाल यो मुद्दाको प्रतेवादिहरुको बावु भते दमै लिला दमेनीहरुले प्रतेवादि दिएको र सो अनुसार खेत मुरी ।२ कविराजबाट सौपुवा लिएको भन्ने अगंधरको बयान भएकोमा दपोट नठहराइ अगंधर समेत संग रू.१। दर्ले सलामी लिने गरी वाग्लुअदालत बाट ९४।१०।३।१ मा र जग्गा दपोट ठहराइ जग्गा वादि प्रतेवादिका नाउमा आधा आधा दर्ता गरी दिने गरी पश्चिम ३ नं.गोश्वारा अपिल फांटबाट ९५।८।२८।३ मा फैसला भएको उक्त फैसला नक्कलहरुबाट देखिन आयो दपोट मुद्दा बाट दवाउनेको जग्गा मध्ये पोलाहालाइ आधा छुटाइ बाकि आधा दवाहालाइनै थामिएकोबाट अगंधरले दावि गरेको कित्ता पनि दपोट ठहरेको जग्गाको हिस्सा रहेछ भन्ने देखिन्छ, बादि मोते दमै प्रतेवादि बलामे दमै समेतको अर्को जग्गा वाली लुटपिट मुद्दा परेकोमा पनि मोते दमैको देउराली खेत नं.१३ को सम्म ठहरी बाग्लुङअदालतबाट १७।११।६।६ मा फैसला भएको र सो मुद्धामा भएको १७।१०।९।१को नक्सामा नं.१६ को जग्गा अगंधरको छोरा हाल यो मुद्दाको वादि दयारामको भन्ने जनिएको समेत रहेछ उपरोक्त दपोट मुद्दामा भएको फैसला नक्कलहरुबाट खेत मुरी ।२ कविराजसंग अगंधरले लिएको भन्ने देखिएको र हाल खेत मुरी ।२० मा वादिको दावि भएको भए पनि दपोट मुद्दाबाट नापी हुँदा खेत मुरी ।५ भनेकोमा खेत मुरी ।८२ कायम हुन आएको जग्गा दपोट ठहरी फैसला भएकोले त्यस हिसावबाट वादिको बाबु अगंधरको भागमा खेत मुरी ।२० हुन सक्ने पनि अवस्था भएको र फैसलाले दपोट ठहरी राखेको सोजग्गा दर्ता गराउने सम्बन्धमा बाग्लुङमालबाट कारवाइ चली राखेको मा ०१८ साल मार्गमा सर्जमिन हुँदा सो देउराली खेत ।८२ मध्ये बलामे दमैले खेत ।४१ अगंधरको छोरा दयारामले खेत ।२० मोते  दमैले खेत ।१५ लिला दमेनिको लोग्ने रत्ने दमैले खेत ।६ आज सम्म भोग चलन गरी आएका छन् भनि सर्जमिनहरुले लेखि दिएका र यस मुद्दामा बुझिएका वादिका साछि ६ जनाले पनि वादि दाबिको जग्गा वादिले हक भोग गरी आएको भन्ने बकेका समेत हुँदा उपरोक्त प्रमाणहरुबाट वादि दाबिको खेत वादिले हक भोग गरी आएको भन्ने सिद्ध हुद आयो ।

      १५.   उपरोक्त दपोट मुद्दामा पश्चिम ३ नं. गोश्वारा अपिल फाँटको ९१।८।२८।३ को फैसलामा दपोट ठहराएको सोदेउराली खेत मुरी ।८२ को खला बेहोरामा हाल मोहि वादि बलामे दमै र प्रतिवादि भते दमै लिलादमेनी समेत भन्ने मात्र उल्लेख भएको त्यसमा वादिको वाबु अगंधरको नाम उल्लेख नभए पनि सोफैसलाको ५ दफामा सोदपोट ठहरेको जग्गा वादि प्रतेवादिका नाउमा आधी आधी दर्ता गरी ऐन बमोजिम गर्नु भनि इलाकालाइ जनाउ दिने भन्ने उल्लेख भै राखेकै र सोमुद्दामा अगंधर समेत लाइ पनि पेटवोली बाट बुझि प्रतेवादि गराएकै देखिएकोले उक्त फैसलाले अगंधरको नाउमा दर्ता नगर्ने गरेको भन्न नभएको र सोखेत मुरी ।५ भनेको कित्ता नापी हुँदा ठहरेको खेत ।८२ मध्ये खेत मुरी ।२० वादिले भोग गरी रहेको सिद्ध हुन आएकै समेत भएपछि उक्त, पश्चिम ३ नं.गोश्वारा अपिल फांटको ९५।८।२८।३ को फैसलामा बादिको बाबु अगंधरको नाम मोहयामा नलेखिएको भन्ने सम्म कारणले वादिको हक नपुग्ने भन्न नमिल्ने समेत भएकाले दर्ता गर्ने कारवाई टुंगो लागी दर्ता भई नसकेको भए पनि आफ्नो  भोगको जग्गा वालीमा तत्काल प्रचलित अ.वं.१०६ नं बमोजिम वादिको उजुर लाग्न सक्ने नै देखिन्छ । कारवाई पुरा भई दर्ता गर्ने टुंगो नलागे सम्म हक नपुग्ने समेत भनि ०२१।३।१९।४ को डिभिजन बेन्चले खारेज गर्ने गरेको संग यो बेन्च सहमत हुन सकेन ।

      १६.    अव ईन्साफ तर्फ हेरेमा माथिका प्रकरणहरु मा उल्लेख भए बमोजिम वादिको भोग देखिन आएको । वादि दावीको खेतलाई आफ्नो भनि जिकिर लिएकोबाटै वादिको जग्गामा प्रतिवादीहरुले दावी खिचोला गरेको र वाली खाएको भन्ने कुरा प्रष्ट भएकै र वादिले लगाएको वाली प्रतिवादीहरुले लुटपिट गरि लगेको भनि वादिका ६ जना साक्षीले बकि लेखिदिएका समेत हुँदा प्रतिवादिहरुले वादिको हक भोगको जग्गाको वाली लुटी जग्गामा खिचोला गरेको समेत ठहराई बाग्लुङं इ.अ.ले १८।५।३०।६ मा छिनेको इन्साफ मुनासिब ठहर्छ । फैसला बमोजिम दपोट ठहराएको जग्गा दर्ता गराउने तर्फ बाग्लुङङ मालबाट कारवाहि चलिराखेको हँदा यस बेन्चबाट विचार गरि रहनु परेन । अरु तपसिल बमोजिम गर्नु ।

 

तपसिल

देहायका मानिस के बाग्लु इलाका अदालतको १८।५।३०।६को फैसलाले लाग्ने गरेको देहाय बमोजिम पाल्पा जिल्ला अदालतको १९।११।१३।२ को फैसलाले नलाग्ने लगतकट्टा गरिदिने गरेकोमा सो पाल्पा जि.अ.को फैसला बमोजिम गर्नु पर्दैन । बाग्लुङं इ.अ.को १८।५।३०।६ को फैसला बमोजिम लगत कायमै राख्नु भनि बाग्लुङ जि.अ.लाई लेखि पठाउन का.श्रे.अ.त.मा लगत दिनु । ........................१

प्र. भक्तेदमै के दण्ड रु. ५५।४०

वादी दयाराम पाध्या के जीताउरी रु.२।७२ प्रतिवादी भक्ते दमैले शुरु उपर पुनरावेदन गर्दा १८।१२।२६।१ मा दाखेल गरेको धरौटी रु ५।५४ पाल्पा जि.अ.को १९।११।१३।२ को फैसलाले निज भक्तेलाई फिर्ता दिने गरेकोमा शुरु उपर पुनरावेदन गरे वापत अ.वं.२०३ नं. बमोजिम शुरु दण्ड रु.५५।४० को दसौद रु ५।५४ लाग्ने नै हुँदा फिर्ता दिनु पर्दैन । सदर स्याहा गर्नु भनि हालको पाल्पा जि.अ.लाई देखि पठाउन ऐ..................२

वादि दयारमा पाध्य के वालीको विगो रु २७२ प्रतिवादि खडे दमै भक्ते दमै जना २ बाट भराई पाउँ भनि ड ंस.४२ नं को म्याद ३ वर्ष भित्र दरखास्त दिएमा कानून बमोजिम गरि भराइ दिई वादिबाट दसौद लिन जरिवाना भएकोले प्रतिवादीबाट विसौद लिनु पर्दैन भनी बाग्लुङं जि.अ.लाई लेखि पठाउन ऐ ...........................३

वादि दयाराम पाध्या के निज तर्फबाट रहेका एडभोकेटको वकिल फि रु.२० सर्बोच्च अदालत नियम २४ बमोजिम र मुद्दा रिभिजन गराउँदा २२।१२।३।४ मा दाखेल गरेको कोर्ट फी रु ६।३१ कोर्टफी ऐन १७ को दफा १९ (३) र दफा १८ (४) बमोजिम प्रतिवादी खडे दमै भक्ते दमै जना २ बाट भरी पाउँने हुँदा सो दवै कलमको जम्मा रु २६।३१ भराइ पाउँ भनि कोर्टफी ऐन, २०१७ को दफा १५ (११) बमोजिम ५ वर्ष भित्र दरखास्त दिएमा दस्तुर केही नली भराई दिनु भनि ऐ ...................४

वादि दयाराम पाध्या के फैसलाले गर्ने गरेको जरिवाना रु.१। नलाग्ने हुँदा कानूनको रित पुर्‍याइ फिर्ता दिनु भनि का.श्रे.अ.त.मा लगत दिनु .......................५

जि.अ.पाल्पाका हाल लुम्बीनी अन्चल अदालतमा बहाल अन्चल न्यायाधीश श्री झपट सिं रावलको इन्साफ उल्टीमा रेकर्ड राख्न सर्बोच्च अदालत जनरल विभागमा सूचना दिनु........६

नियम बमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ....................७

 

इति सम्बत् २०२४ साल आषाढ ६ गते रोज ३ शुभम् ।

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु